Francisco Balagtas
Punò Nang Salitâ by Francisco Balagtas

Punò Nang Salitâ by Francisco Balagtas

Sa isang madilím gúbat na mapanglao dauag na matinic, ay ualáng pag-itan, halos naghihirap ang cay Febong silang dumalao sa loob na lubhang masucal. Malalaquing cahoy ang ...

0
To Celia by Francisco Balagtas

To Celia by Francisco Balagtas

If I recall and read again those days in love’s long-faded script,would there be not a ...

0
Cay Celia by Francisco Balagtas

Cay Celia by Francisco Balagtas

Cong pag saulang cong basahin sa isipang nan~gacaraang arao n~g pag-ibig,may mahahaguilap cayang natititicliban na cay Celiang namugad sa dibdib?Yaong Celiang laguing ...

0
Florante’s Lament by Francisco Balagtas

Florante’s Lament by Francisco Balagtas

Vengeful Heaven, where is your wrath? now my land is overcome, prostrate,and in beloved Albania’s infinite ...

0
Sa Babasa Nito by Francisco Balagtas

Sa Babasa Nito by Francisco Balagtas

Salamat sa iyo, ó nánasang írog,cong halagahán mo itóng aquing pagod,ang tulâ ma,i, bucál nang bait na capós,paquiquinaban~gan nang ibig tumaróc.Cong sa bigláng tin~gi,i, bubót at ...

0
Best Selling BooksGrab Now!
+ +